Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức về công nghệ sản xuất và ứng dụng của enzim cũng như protein từ vi sinh vật.